KTS – Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kongsberg Tomteselskap samler inn
og bruker personopplysninger.

Kongsberg Tomteselskap, ved daglig leder Øyvind Holm, er behandlingsansvarlig
for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder
opplysninger du har krav på når du avgir personopplysninger via nettstedet vårt,
e-post eller telefon, og generell informasjon om hvordan vi behandler
personopplysninger i vår virksomhet.

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.kongsberg-tomteselskap.no

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i
forbindelse med våre tjenester. Via vår nettside hentes det inn personopplysninger
dersom du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema eller send forespørsel
knappen. Via vårt kontaktskjema innhentes personopplysninger som navn, adresse
og e-post, men det kan også være andre personopplysninger du gir fra deg i feltet
«hva det gjelder» og vedlegg som legges ved.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av opplysningene er som regel samtykke
fra den enkelte, eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

E-post og telefon

Kongsberg Tomteselskap benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid
som ledd i kommunikasjon med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører.
Ved bruk av e-post vil vi kunne behandle personopplysninger. Det samme gjelder
ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger kan bli journalført. Dette er
opplysninger vi gjerne trenger for å oppfylle en forpliktelse overfor den registrerte,
hvor det rettslige grunnlaget for behandling enten er etter samtykke eller som ledd i
oppfyllelse av avtale.

Bruk av informasjonskapsler

Kongsberg Tomteselskap bruker informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside
kun til måling av trafikk på nettstedet. Verktøyet vi bruker til dette er Google
Analytics. Dette innebærer at vi ikke innhenter annen informasjon via vår nettside
enn den informasjonen du selv gir ved henvendelse til oss.

Våre leverandører

Idium AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Idium AS
leverer og drifter også serveren nettstedet ligger på.

Kongsberg Tomteselskap benytter seg av ekstern regnskapsfører og revisor. Begge
disse vil kunne behandle personopplysninger på våre vegne.
Våre leverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle
personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått
databehandleravtale.

Kongsberg Tomteselskap utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre
hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og
gjennomfører til en hver tid nødvendige tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet
og sikkerhet for personopplysningene. Vi lagrer opplysningene på servere hos våre
system- og IT tjeneste-leverandører som vi har inngått databehandleravtale med.
Dette er en del av vårt saksbehandlingssystem.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv-og saksbehandlingssystemet.
Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata)
og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. I forbindelse med
inngåelse av kjøpekontrakter lagrer vi også opplysninger som fødselsnummer,
adresse, telefonnummer, sivilstand, bankkonto og forsikringspolise.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i tråd med gjeldende
personvernlovgivning og regnskapslovgivning.

Kongsberg Tomteselskap tar sikkerhet på alvor og gjennomfører kontroller for å
sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for opplysningene to ganger pr.år.

Sletting av personopplysninger

Kongsberg Tomteselskap tilstreber å ikke oppbevare personopplysninger lenger enn
nødvendig for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg, eller så lenge vi har samtykke
til å behandle opplysningene.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil behandle personopplysninger så lenge vi har rettslig
grunnlag for det, som regel på bakgrunn av samtykke, etter avtale eller hvor annen
lovgivning pålegger oss å oppbevare opplysningene.

Dine rettigheter

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg og kan til
en hver tid kreve retting, korrigering eller sletting av opplysningene vi behandler.
Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi
oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller
annet kan rettes til Øyvind Holm, på telefon 47670108. Alternativt på epost:
oh@kongsberg-tomteselskap.no eller pr.post til selskapets adresse
Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg. Vi gjør videre oppmerksom på at dersom du mener vår behandling
er i strid med gjeldende personvernlovgivning kan dette klages inn til Datatilsynet.