Vedtekter

VEDTEKTER AV 25.08.2015

AS KONGSBERG TOMTESELSKAP

§1    Selskapets navn er AS Kongsberg Tomteselskap.

§2    Selskapets formål er erverv, utvikling og salg av tomtearealer til bolig- og
næringsformål, samt bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering for
tiltak som har betydning for utvikling av selskapets framtidige prosjekter

§3    Selskapet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper.

§4    Selskapets forretnings adresse er i Kongsberg kommune.

§5    Aksjekapitalen er kr 2.500.000,- fordelt på 50 aksjer à kr 50.000,- fullt innbetalt og
lydende på navn.

§6    Aksjesalg skal være betinget av samtykke fra generalforsamlingen. Bekjentgjørelse til
aksjonærene i offentlige publikasjoner kreves ikke.

§7    Selskapets styre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges
av generalforsamlingen for 2 år om gangen.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder. Det skal være kontinuitetistyret.

Styret skal settes sammen på en slik måte og med slik kompetanse at det er i stand til
å arbeide til beste for selskapet.

Styreleder og ett styremedlem sammen tegner firmaet.

Daglig leder tegner firmaet alene.

Styret kan meddele prokura.

Styrets leder inn kaller til styremøte så ofte denne finner det nødvendig, eller når
daglig leder eller ett av styremedlemmene forlanger det. Innkallingen skal normalt
skje skriftlig med angivelse av de saker som skal behandles, og så vidt mulig med en
ukes varsel.

Styremøtet ledes av styretsleder, eller om denne har forfall, styrets nestleder. Har
begge forfall velger styret selv møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§8    Dagligleder tilsettes av styret. Denne forestår den dagligeledelse av selskapet og skal
følge de retningslinjer og pålegg som selskapets formelle organer gir.

§9    Ordføreren i Kongsberg kommune ut gjør selskapets generalforsamling.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Innkalling med saksliste skal sendes med minst 8 dagers varsel. Forøvrig gjelder
aksjelovens bestemmelser.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter beslutning av styret, og ellers etter
Aksjelovens §5-6.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder. Om styreleder ikke møter velger
generalforsamlingen møteleder.